Revistas científicas

Revistas científicas (1-281 de 281 resultados)
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
795
Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai Shi
Aichi Gakuin Daigaku
I: 0044-6912
0
1621
Ann Physiol Anthropol
Research Society Of Physiological Anthropology
I: 0287-8429
0
2208
Arerugi
Nihon Allergy Gakkai
I: 0021-4884
E: 1347-7935
0
2302
Arukoru Kenkyuto Yakubutsu Ison
Japanese Medical Society Of Alcohol Studies
I: 0389-4118
0
2935
Biol Sci Space
Japanese Society For Biological Sciences In Space
I: 0914-9201
E: 1349-967X
0
3054
Biotronics
Biotron Institute Kyushu University
I: 0289-0011
0
3170
BME
I: 0913-7556
0
3180
Boei Eisei
Japan National Defense Medical Society
I: 0006-5528
0
3181
Boei Ika Daigakko Zasshi
Do Daigakko
I: 0385-1796
0
3481
Brain Nerve
Igaku Shoin
I: 1881-6096
0
3631
Bulletin Of The Chest Disease Research Institute, Kyoto University
Kyoto Daigaku Kekkaku Kyobu Shikkan Kenkyusho
I: 0009-3378
0
10493
Chiba Igakkai Zasshi. The Journal Of Chiba Medical Society
Chiba Igakkai
I: 0009-3459
0
4721
Chirigaku Hyoron
Nihon Chiri Gakkai
I: 0016-7444
0
4729
Chiryo
I: 0022-5207
0
4772
Chudoku Kenkyu
Yakugyo Jihosha
I: 0914-3777
0
4807
Circulation Journal : Official Journal Of The Japanese Circulation Society
Japanese Circulation Society
I: 1346-9843
E: 1347-4820
0
4859
Clinical Calcium
Iyaku (Medicine & Drug) Journal Co Ltd
I: 0917-5857
0
5329
Congenital Anomalies
Japanese Teratology Society
I: 0914-3505
E: 1741-4520
0
5928
De; The Journal Of Dental Engeering
Shika Riko Gakkai
I: 0385-0129
0
6051
Dentisuto = Dentist
Nihon Iryo Bunka Senta
I: 0387-8465
0
6583
Eisei Shikenjo Hokoku
National Institute Of Hygienic Sciences
I: 0077-4715
0
6826
Equilib Res
Japan Society For Equilibrium Research
I: 0385-5716
0
7730
Fukuoka Igaku Zasshi = Hukuoka Acta Medica
Kyushu Teikoku Daigaku Igakubu
I: 0016-254X
0
7731
Fukuoka Shika Daigaku Gakkai Zasshi
Society Of Fukuoka Dental College
I: 0385-0064
0
7732
Fukushima Igaku Zasshi Fukushima Medical Journal
Fukushima Medical College
I: 0016-2582
0
7835
Gan No Rinsho. Japan Journal Of Cancer Clinics
Shinohara Pub
I: 0021-4949
0
7836
Gan To Kagaku Ryoho. Cancer & Chemotherapy
Gan To Kagaku Ryohosha
I: 0385-0684
0
7838
Gann = Gan
Japanese Cancer Association
I: 0016-450X
0
7880
Geka Chiryo. Surgical Therapy
I: 0433-2644
0
7901
Gencho Hiroshima Igaku The Hiroshima Medical Journal
Igakubu Hiroshima Daigaku
0
7968
Genome Informatics. Workshop On Genome Informatics
Universal Academy Press
I: 0919-9454
0
8089
Gifu Shika Gakkai Zasshi = The Journal Of Gifu Dental Society
Gifu Shika Gakkai
I: 0385-0072
0
8616
Hifu Skin Research
Japanese Dermatological Association In Osaka District
I: 0018-1390
0
8617
Hifu To Hinyo. The Dermatology And Urology
0
8618
Hifuka Kiyo. Acta Dermatologica
Hifuka Kiyo Henshubu
I: 0065-1176
0
8619
Hifuka No Rinsho. Rinsho Derma (Tokyo)
Kanehara
I: 0018-1404
0
8624
Higashi Nihon Shigaku Zasshi
Higashi Nippon Gakuen Daigaku Shigakkai
I: 0910-9722
0
8635
Hinyokika Kiyo. Acta Urologica Japonica
Editorial Board Of Acta Urologica Japonica
I: 0018-1994
0
8645
Hiroshima Daigaku Shigaku Zasshi. The Journal Of Hiroshima University Dental Society
Hiroshima Daigaku Shigakkai
I: 0046-7472
0
8765
Hokenfu Zasshi The Japanese Journal For Public Health Nurse
Igaku Shoin
I: 0047-1844
0
8767
Hokkaido Shika Ishikai Shi
Hokkaido Shika Ishikai
I: 0073-2915
0
8814
Horumon To Rinsho. Clinical Endocrinology
I: 0045-7167
0
8890
Hotetsu Rinsho. Practice In Prosthodontics
Ishiyaku Shuppan
I: 0018-6341
0
8921
Human Cell : Official Journal Of Human Cell Research Society
Hito Saibo Kenkyukai
I: 0914-7470
E: 1749-0774
0
9081
Igaku Butsuri : Nihon Igaku Butsuri Gakkai Kikanshi = Japanese Journal Of Medical Physics : An Official Journal Of Japan Society Of Medical Physics
Nihon Igaku Butsuri Gakkai
I: 1345-5354
0
9082
Igaku Kenkyu. Acta Medica
Kyushu Daigaku Gakubu Hoigaku Kyoshitsunai Daido Gakkan Shuppan Bu
I: 0076-597X
0
9080
Igaku Medicine
0
9083
Igaku To Seibutsugaku. Medicine And Biology
Ogata Institute For Medical And Chemical Research
I: 0019-1604
0
9084
Igakushi Kenkyu Studies On History Of Medicine
Igakushi Kenkyukai
I: 0019-1612
0
9918
Iryo
Iryo Dokokai
I: 0021-1699
0
10004
Iyodenshi To Seitai Kogaku
Japanese Society Of Medical Electronics And Biological Engineering
I: 0021-3292
0
11521
J Nat Hist Mus Inst Chiba
I: 0915-9452
0
12426
Japanese Circulation Journal
Japanese Circulation Society
I: 0047-1828
E: 1347-4839
0
12431
Japanese Journal Of Applied Physics
Publication Board Japanese Journal Of Applied Physics
I: 0021-4922
0
12382
Jibiinkoka
Jibiinkokagaku Kyoshitsu
I: 0386-9679
0
12384
Jika Shinryo
0
12386
Jikken Dobutsu. Experimental Animals
Nippon Jikken Dobutsu Kenkyukai
I: 0007-5124
0
12387
Jikoketsu Yuketsu : Nihon Jikoketsu Yuketsu Gakkai Kaishi = Journal Of Japanese Society Of Autologous Blood Transfusion
Nihon Jikoketsu Yuketsu Gakkai
I: 0915-0188
0
21271
Jinbun (Nihon Jinbun Kagakkai)
0
12391
Jinko Mondai Kenkyu. Journal Of Population Problems
Kosei Sho Jinko Mondai Kenkyusho
I: 0387-2793
0
12392
Jinko Mondai Kenkyusho Nenpo
I: 0449-0339
0
12393
Jinkogaku Kenkyu
I: 0386-8311
0
12394
Jinrui Idengaku Zasshi. The Japanese Journal Of Human Genetics
Japan Society Of Human Genetics
I: 0021-5074
0
12395
Jinruigaku Zasshi. The Journal Of The Anthropological Society Of Nippon
I: 0003-5505
0
12417
Josai Shika Daigaku Kiyo
Josai Dental University
I: 0301-2662
0
12418
Josanpu Zasshi = The Japanese Journal For Midwife
Igaku Shoin
I: 0047-1836
0
10435
Journal Of Cardiography
Japanese Society Of Cardiovascular Sound
I: 0386-2887
0
10436
Journal Of Cardiography. Supplement
Japanese Society Of Cardiovascular Sound
I: 0386-2887
0
10437
Journal Of Cardiology
Japanese College Of Cardiology
I: 0914-5087
0
10438
Journal Of Cardiology. Supplement
Japanese College Of Cardiology
0
11601
Journal Of Nippon Medical School = Nihon Ika Daigaku Zasshi
Medical Association Of Nippon Medical School
I: 1345-4676
E: 1347-3409
0
11664
Journal Of Oleo Science
Japan Oil Chemists' Society
I: 1345-8957
E: 1347-3352
0
12069
Journal Of Smooth Muscle Research = Nihon Heikatsukin Gakkai Kikanshi
Do Gakkai
I: 0916-8737
0
11196
Journal Of The International College Of Dentists; Japan Section
International College Of Dentists (Japan Section)
I: 0912-1471
0
12243
Journal Of Uoeh
University Of Occupational And Environmental Health
I: 0387-821X
0
12449
Jpn J Psychon Sci
Nihon Kiso Shinri Gakkai
I: 0287-7651
0
12452
Jpn J Thorac Cardiovasc Surg
I: 1344-4964
0
12489
Kagaku Science
Iwanami Shoten
I: 0022-7625
0
12490
Kagakushi Kenkyu. Journal Of The History Of Science, Japan
Japan Metereological Agency
I: 0022-7692
0
12491
Kaibogaku Zasshi. Journal Of Anatomy
Nihon Kaibo Gakkai
I: 0022-7722
0
12492
Kaiin Dayori. Membership News. Nippon Kontakuto Renzu Gakkai
Japan Contact Lens Association
I: 0374-9851
0
12494
Kaku Igaku. The Japanese Journal Of Nuclear Medicine
Japanese Society Of Nuclear Medicine
I: 0022-7854
0
12496
Kanagawa Shigaku. The Journal Of The Kanagawa Odontological Society
Kanagawa Odontological Society
I: 0454-8302
0
12499
Kango Gijutsu : Nursing Technique
I: 0449-752X
0
12498
Kango Japanese Journal Of Nursing
Japan Nursing Association
I: 0022-8362
0
12500
Kango Kenkyu. The Japanese Journal Of Nursing Research
Igaku Shoin
I: 0022-8370
0
12502
Kango Kyoshitsu. Nursing Classroom
Igaku Shoin
I: 0451-3347
0
12503
Kango Tenbo
Mejikaru Furendosha
I: 0385-549X
0
12513
Kansai Daigaku Keizai Ronshu
Kansai Daigaku Keizai Gakkai
I: 0449-7554
0
12514
Kansenshogaku Zasshi
Japanese Association For Infectious Diseases
I: 0387-5911
0
12529
Keisei Geka. Plastic & Reconstructive Surgery
I: 0021-5228
0
12530
Kekkaku : Tuberculosis
Japanese Society For Tuberculosis
I: 0022-9776
0
12556
Kiseichugaku Zasshi. Japanese Journal Of Parasitology
I: 0021-5171
0
12558
Kita Kanto Igaku
Kitakanto Medical Society
I: 1343-2826
E: 1881-1191
0
12656
Kiyo. Reports. Kyoto Daigaku. Kekkaku Kenkyusho
I: 0452-9839
0
12581
Kobe Daigaku Igakubu Kiyo. Medical Journal Of Kobe University
Kobe University School Of Medicine
I: 0075-6431
0
12582
Kobe Ika Daigaku Kiyo
Kobe Ika Daigaku
0
12585
Koku Eisei Gakkai Zasshi
Japanese Society For Dental Health
I: 0023-2831
0
12586
Kokubyo Gakkai Zasshi
I: 0300-9149
0
12587
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho Hokoku
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo Kagaku Busshitsu Johoba
I: 1343-4292
0
12588
Kokusaigaku revyu
I: 0916-2690
0
12589
Kokyu To Junkan. Respiration & Circulation
Igaku Shoin
I: 0452-3458
0
12610
Kosei kagaku Jpn J Public Health
0
12611
Koshu Eisei In Kenkyu Hokoku
I: 0020-3106
0
12633
Kumamoto Igakkai Zasshi. The Journal Of The Kumamoto Medical Society
Kumamoto Igakkai
I: 0300-919X
0
12638
Kurinikaru Sutadi
Mejikaru Furendosha
I: 0388-5585
0
12655
Kyobu Geka. The Japanese Journal Of Thoracic Surgery
Nankodo
I: 0021-5252
0
12657
Kyoto Daigaku Kokukagaku Kiyo. Bulletin Of Stomatology, Kyoto University
Kyoto Daigaku Kokugekagaku Kyoshitsu
I: 0023-6039
0
13130
Masui. The Japanese Journal Of Anesthesiology
Nippon Masui Gakki
I: 0021-4892
0
13541
Meikai Daigaku Shigaku Zasshi = The Journal Of Meikai University School Of Dentistry
Meikai Daigaku Shigakubu
I: 0916-0701
0
13559
Memai Heiko Igaku
E: 1882-577X
0
13804
Minzoku Eisei Race Hygiene
Kyorin Shoin
I: 0368-9395
E: 1882-868X
0
13990
Mondai To Kenkyu
I: 0288-7738
0
14195
Nagasaki Igakkai Zasshi = Nagasaki Medical Journal
Nagasaki Medical Association
I: 0369-3228
0
14202
Naika Hokan. Japanese Archives Of Internal Medicine
Naika Hokan Kankoki
I: 0021-4809
0
14201
Naika. Internal Medicine
Nankado
I: 0022-1961
0
14203
Nakadori Byoin Iho. Nakadori Hospital Medical Bulletin
I: 0389-9411
0
14222
Nasu Suteshon
Nasu Suteshon
I: 0387-351X
0
14461
Neurologia Medico-Chirurgica
Japan Neurosurgical Society
I: 0470-8105
E: 1349-8029
0
14661
Nichibunken Newsletter = Nihon Bunka / International Research Center For Japanese Studies
I: 0914-6482
0
14662
Nichidai Igaku Zasshi
Nihon University Medical Association
I: 0029-0424
0
14663
Nichidai Koko Kagaku
Nihon Daigaku Matsudo Shigakubu
I: 0385-0145
0
14691
Nihon Ago Kansetsu Gakkai Zasshi
I M S Kabushiki Kaisha Nihon Ago Kansetsu Gakkai Jimusho
I: 0915-3004
0
14692
Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi
Japanese Medical Society Of Alcohol And Drug Studies
I: 1341-8963
0
14693
Nihon Eiyo Shokuryo Gakkai Shi
Nihon Eiyo Shokurko Gakkai
I: 0287-3516
E: 1883-2849
0
14694
Nihon Hansenbyo Gakkai Zasshi
Nihon Hansenbyo Gakkai (Japanese Leprosy Association)
I: 1342-3681
0
14695
Nihon Hoigaku Zasshi
I: 0047-1887
0
14696
Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi
Nihon Hotetsu Shika Gakkai
I: 0389-5386
E: 1883-177X
0
14730
Nihon Ishigaku Zasshi. Journal Of Japanese History Of Medicine
Nihon Ishigaku Zasshi
I: 0549-3323
0
14732
Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi = Japanese Journal Of Medical Mycology
Nippon Ishinkin Gakkai
I: 0916-4804
E: 1882-0476
0
14697
Nihon Kango Kagakkai Shi = Journal Of Japan Academy Of Nursing Science
Nihon Kango Kagaku Gakkai
I: 0287-5330
0
14698
Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi
Do Gakkai
I: 1343-3490
0
14699
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi
Japan Society Of Chest Diseases
I: 0301-1542
0
14742
Nihon Naika Gakkai Zasshi. The Journal Of The Japanese Society Of Internal Medicine
Japanese Society Of Internal Medicine
I: 0021-5384
E: 1883-2083
0
14700
Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi
I: 0911-4300
E: 1349-7413
0
14701
Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi
Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai
0
12434
Nihon Sakumotsu Gakkai Kiji
Nihon Sakumotsu Gakkai
I: 0011-1848
0
14702
Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi = Japanese Journal Of Psychopharmacology
Nihon Shinkei Seishin Yakuri Gakkai
I: 1340-2544
0
14703
Nihon Sutoma Rihabiriteshon Gakkaishi Journal Of Japanese Society Of Stoma Rehabilitation
Nihon Sutoma Rihabiriteshon Gakkai
I: 0912-0408
0
14706
Nihonshi Kenkyu
Akitaya
I: 0386-8850
0
14707
Niigata Igakkai Zasshi. Niigata Medical Journal
Niigata Igakkai
I: 0029-0440
0
14713
Nippon Byori Gakkai Kaishi
Japanese Pathological Society
I: 0300-9181
0
14714
Nippon Chokucho Komonbyo Gakkai Zasshi
0
14715
Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi
Japanese Coloproctological Association
I: 0047-1801
E: 1882-9619
0
14716
Nippon Densenbyo Gakkai Zasshi
Nippon Desenbyo Gakkai Tokyo
I: 0021-4817
0
14717
Nippon Eiseigaku Zasshi. Japanese Journal Of Hygiene
Japanese Society For Hygiene
I: 0021-5082
E: 1882-6482
0
14718
Nippon Funin Gakkai Zasshi
Nihon Funin Gakkai
I: 0029-0629
0
14719
Nippon Gan Chiryo Gakkai Shi
Nihon Gan Chiryo Gakkai
I: 0021-4671
0
14720
Nippon Ganka Gakkai Zasshi
Nihon Ganka Gakkai
I: 0029-0203
0
14721
Nippon Ganka Kiyo
Osaka University Medical School
I: 0015-5667
0
14722
Nippon Geka Gakkai Zasshi
Nippon Geka Gakkai
I: 0301-4894
0
14723
Nippon Geka Hokan
Nihon Geka Hokan Henshushitsu
I: 0003-9152
0
14724
Nippon Heikatsukin Gakkai Zasshi
Nihon Heikatsukin Gakkai
I: 0374-3527
0
14725
Nippon Hifuka Gakkai Zasshi. The Japanese Journal Of Dermatology
I: 0021-499X
E: 1346-8146
0
14726
Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi
Japanese Urological Association
I: 0021-5287
0
14727
Nippon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai
I: 0369-4305
E: 1881-4883
0
14728
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi
I: 0048-0428
E: 1347-7951
0
14729
Nippon Ika Daigaku Zasshi
Nippon Ika Daigaku Igakkai
I: 0048-0444
0
14731
Nippon Ishikai Zasshi. Journal Of The Japan Medical Association
Japan Medical Association
I: 0021-4493
0
14733
Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho
Oto Rhino Laryngological Society Of Japan
I: 0030-6622
E: 1883-0854
0
14734
Nippon Jinzo Gakkai Shi
Japanese Society Of Nephrology
I: 0385-2385
0
14735
Nippon Juigaku Zasshi. The Japanese Journal Of Veterinary Science
Japanese Society Of Veterinary Science
I: 0021-5295
0
14736
Nippon Ketsueki Gakkai Zasshi : Journal Of Japan Haematological Society
Japan Hematological Society
I: 0001-5806
0
14737
Nippon Koku Geka Gakkai Zasshi
Nippon Koku Geka Gakkai
I: 0021-5163
0
14738
Nippon Koshu Eisei Zasshi
I: 0546-1766
0
14739
Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi
I: 0369-4739
0
14740
Nippon Kyosei Shika Gakkai Zasshi
Japan Orthodontic Society
I: 0021-454X
0
14741
Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi
Japan Endocrine Society
I: 0029-0661
0
14743
Nippon Rai Gakkai Zasshi
Nippon Rai Gakkai
I: 0386-3980
0
14745
Nippon Rinsho Kekkaku
0
14744
Nippon Rinsho. Japanese Journal Of Clinical Medicine
Nippon Rinsho Co
I: 0047-1852
0
14746
Nippon Ronen Igakkai Zasshi. Japanese Journal Of Geriatrics
Japan Geriatrics Society
I: 0300-9173
0
14747
Nippon Saikingaku Zasshi. Japanese Journal Of Bacteriology
Japanese Society For Bacteriology
I: 0021-4930
E: 1882-4110
0
14748
Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi
Japanese Obstetrical And Gynecological Society
I: 0300-9165
0
14749
Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi
Japanese Orthopaedic Association
I: 0021-5325
0
14750
Nippon Seirigaku Zasshi. Journal Of The Physiological Society Of Japan
Physiological Society Of Japan
I: 0031-9341
0
14751
Nippon Shika Hyoron
Nippon Shika
I: 0289-0909
0
14752
Nippon Shika Ishikai Zasshi
Japan Dental Association
I: 0047-1763
0
14753
Nippon Shika Zairyo Kikai Gakkai Zasshi. The Journal Of The Japan Research Society Of Dental Materials & Appliances
Japan Research Society Of Dental Materials And Appliances
0
14754
Nippon Shishubyo Gakkai Kaishi
Japanese Organization For Research Of Periodontology
I: 0385-0110
E: 1880-408X
0
14755
Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi The Japanese Journal Of Gastro-Enterology
Japanese Society Of Gastroenterology
I: 0446-6586
E: 1349-7693
0
14756
Nippon Shonika Gakkai Zasshi. Acta Paediatrica Japonica
Societas Paediatrica Japonica
I: 0001-6543
0
14757
Nippon Yakurigaku Zasshi. Folia Pharmacologica Japonica
Nippon Yakuri Gakkai
I: 0015-5691
E: 1347-8397
0
14758
Nisshin Igaku The Japanese Journal Of Medical Progress
0
14767
No Shinkei Geka. Neurological Surgery
Igaku Shoin
I: 0301-2603
0
14768
No To Hattatsu. Brain And Development
Shindan To Chiryosha
I: 0029-0831
0
14769
No To Shinkei
Igaku Shoin
I: 0006-8969
0
14822
Noshuyo Byori
Nihon Noshuyo Byori Kenkyukai
I: 0914-8108
0
15061
Ochanomizu Igaku Zasshi The Ochanomizu Medical Journal
Ochanomizu Medical Society
I: 0472-4674
0
15127
Okayama Igakkai Zasshi
Medical Association Of Okayama
I: 0030-1558
E: 1882-4528
0
15171
Onsen Kagaku Journal Of The Balneological Society Of Japan
Balneological Society Of Japan
I: 0030-2821
0
15325
Osaka Daigaku Shigaku Zasshi The Journal Of Osaka University Dental Society
Osaka Daigaku Shigakkai
I: 0473-4629
0
15374
Ou Daigaku Shigakushi
Koriyama Shigakkai
I: 0916-2313
0
16963
Radioisotopes
I: 0033-8303
0
17126
Rekishigaku Kenkyu
I: 0386-9237
0
17200
Repura. Leprosy
National Institute For Leprosy Research
I: 0024-1008
0
18042
Rinsho Biseibutshu Jinsoku Shindan Kenkyukai Shi
Rinsho Biseibutsu Jinsoku Shindan Kenkyukai
I: 0915-1753
0
18043
Rinsho Byori. The Japanese Journal Of Clinical Pathology
Nihon Rinsho Byori Gakkai
I: 0047-1860
0
18045
Rinsho Ganka. Japanese Journal Of Clinical Ophthalmology
Igaku Shoin
I: 0370-5579
0
18046
Rinsho Geka. Journal Of Clinical Surgery
Igaku Shoin
I: 0386-9857
0
18047
Rinsho Hoshasen. Clinical Radiography
Nihon Igaku Hoshasen Gakkai
I: 0009-9252
0
18048
Rinsho Ketsueki
Japan Society Of Clinical Hematology
I: 0485-1439
E: 1882-0824
0
18049
Rinsho Kyobu Geka
Shinko Koeki Isho Shuppanbu
I: 0389-7893
0
18050
Rinsho Naika Shonika. Internal Medicine And Pediatrics
Igaku Shoin
0
18051
Rinsho Shika
Rinsho Shika Sha
I: 0035-5488
0
18052
Rinsho Shinkeigaku
Societas Neurologica Japonica
I: 0009-918X
E: 1882-0654
0
18053
Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi
Japanese Society Of Periodontists (Do Danwakai)
0
18156
Rodo Kagaku. The Journal Of Science Of Labour
Institute For Science Of Labour Tokyo
I: 0022-443X
0
18173
Ronenbyo. Geriatrics
Kanehara
I: 0216-0951
0
18219
Ryoikibetsu Shokogun Shirizu
0
18220
Ryumachi
I: 0300-9157
0
18283
Saishin Igaku. Modern Medicine
Saishin Igaku Sha
I: 0370-8241
0
18305
Sanfujinka No Jissai. Practice Of Gynecology And Obstetrics
Kanehara Shuppan
I: 0558-4728
0
18306
Sanfujinka No Shinpo Advances In Obstetrics And Gynecology
Kinki Sanfujinka Gakkai
I: 0370-8446
E: 1347-6742
0
18310
Sangyo Eiseigaku Zasshi
I: 1341-0725
E: 1349-533X
0
18311
Sangyo Igaku
Japan Association Of Industrial Health
I: 0047-1879
0
18332
Sapporo Igaku Zasshi. The Sapporo Medical Journal
Sapporo Ika Daigaku
I: 0036-472X
0
18586
Seibutsu Kankyo Chosetsu. Environment Control In Biology
Japanese Society Of Environment Control In Biology
I: 0582-4087
0
18587
Seikagaku. The Journal Of Japanese Biochemical Society
Nippon Seikagakkai
I: 0037-1017
0
18588
Seikeigeka. Orthopedic Surgery
I: 0030-5901
0
18589
Seiroka Kango Daigaku Kiyo
I: 0289-2863
0
18591
Seishin Igaku Kenkyusho Gyosekishu
Institute Of Psychiatry Tokyo
I: 0080-8547
0
18590
Seishin Igaku. Clinical Psychiatry
I: 0488-1281
0
18592
Seishin Shinkeigaku Zasshi = Psychiatria Et Neurologia Japonica
Nihon Seishin Shinkei Gakkai
I: 0033-2658
0
18593
Seitai No Kagaku Science Of The Living Body
Igaku Shoin
I: 0370-9531
0
18722
Shakai Keizai Shigaku / Shakai Keizai Shigakkai
Shakai Keizai Shigakkai
I: 0038-0113
0
18736
Shigaku Zasshi
Shigakkai
0
18735
Shigaku. Odontology; Journal Of Nippon Dental College
Society Of Nippon Dental University
I: 0029-8484
0
18742
Shika Gakuho. Dental Science Reports
Tokyo Dental College Society
I: 0037-3710
0
18737
Shika Igaku Dental Medicine
Osaka Odontological Society
I: 0371-0246
0
18738
Shika Kiso Igakkai Zasshi = Japanese Journal Of Oral Biology
Tokyo Ika Shika Daigaku Shigakubu Kaibogaku Kyoshitsu
I: 0385-0137
0
18739
Shika Rikogaku Zasshi
Shika Riko Gakki
I: 0583-0273
0
18740
Shika Zairyo Kikai
I: 0286-5858
0
18744
Shinkei Kenkyu No Shimpo
Igaku Shoin
I: 0001-8724
0
18745
Shinrigaku Kenkyu : The Japanese Journal Of Psychology
University Of Tokyo Press
I: 0021-5236
0
18746
Shinryo
0
18747
Shiso
Iwanami Shoten
I: 0386-2755
0
18748
Shiyo. The Journal Of The Tokyo Dental Association
Tokyo To Shika Ishikai
I: 0912-4462
0
18751
Shokuhin Eiseigaku Zasshi. Journal Of The Food Hygienic Society Of Japan
Food Hygienic Society
I: 0015-6426
E: 1882-1006
0
18752
Shoni Shikagaku Zasshi
I: 0583-1199
0
18754
Shonika Kiyo. Annales Paediatrici Japonici
Shonika Kyoshitsu Igakubu Kyoto Daigaku
I: 0003-4495
0
18753
Shonika. Pediatrics Of Japan
Kanehara Shuppan
I: 0037-4121
0
18755
Showa Igakkai Zasshi
Showa University And Showa Medical Association
I: 0037-4342
0
18756
Showa Shigakkai Zasshi
Showa University Dental Society
I: 0285-922X
0
18758
Shujutsu. Operation
Kanehara Shuppan
I: 0037-4423
0
18989
Sogo Igaku. Medicine
Igaku Shoin
0
18990
Sogo Kango. Comprehensive Nursing, Quarterly
Gendaisha
I: 0038-0660
0
19481
Surv World Obstet Gynecol (Jpn)
Igaku No Sekaisha
0
19559
Tairyoku Eiyo Menekigaku Zasshi
I: 1341-0865
0
19562
Takamine Kenkyusho Nenpo
0
19571
Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme
Kyoritsu Shuppan Co
I: 0039-9450
0
12430
The Japanese Journal Of Antibiotics
Japan Antibiotics Research Association
I: 0368-2781
0
12436
The Japanese Journal Of Experimental Medicine
Institute Of Medical Science The University Of Tokyo
I: 0021-5031
0
12447
The Japanese Journal Of Physiology
Physiological Society Of Japan
I: 0021-521X
E: 1881-1396
0
10199
The Journal Of Antibiotics. Ser. B
Japan Antibiotics Research Association
I: 0447-8991
0
12001
The Journal Of Reproduction And Development
Japanese Society Of Animal Reproduction
I: 0916-8818
E: 1348-4400
0
12220
The Journal Of Toxicological Sciences
I: 0388-1350
E: 1880-3989
0
19832
Toho Igakkai Zasshi. Journal Of The Medical Society Of Toho University
Toho University Medical Society
I: 0040-8670
0
19833
Tohogaku
I: 0495-7199
0
19834
Tohoku Igaku Zasshi
Tohoku Igakkai
I: 0040-8700
0
19836
Tohoku Shika Daigaku Gakkai Shi
Deo Gekkai
I: 0385-0161
0
19840
Tokyo Igaku. The Tokyo Journal Of Medical Sciences
Tokyo Igaku
I: 0285-6131
0
19841
Tokyo Iji Shinshi The Tokyo Medical Journal
0
19842
Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho Hokoku
Tokyo Medical And Dental University
I: 0082-4739
0
19843
Tokyo Jikeikai Ika Daigaku Zasshi
Jikei University School Of Medicine
I: 0375-9172
0
19844
Tonan Ajia Kenkyu
I: 0563-8682
0
19893
Toyoshi Kenkyu
I: 0386-9059
0
20090
Tsukuba Daigaku Jinbun Chirigaku Kenkyu
I: 0386-0183
0
20091
Tsurumi Shigaku. Tsurumi University Dental Journal
Tsurumi Daigaku Shigakkai
I: 0385-020X
0
20142
Uchu Koku Kankyo Igaku
Nippon Uchu Koku Kankyo Igakkai
I: 0387-0723
0
20152
Uirusu. Journal Of Virology
Society Of Japanese Virologists
I: 0042-6857
0
20511
Virus
0
20641
Way
Dentaru Risachi Intanashonaru
I: 0386-1449
0
20913
Yakubutsu Seishin Kodo
Seishin Yakuri Kenkyukai
I: 0285-5313
0
20914
Yakugaku Kenkyu
0
20915
Yakugaku Zasshi : Journal Of The Pharmaceutical Society Of Japan
Pharmaceutical Society Of Japan
I: 0031-6903
E: 1347-5231
0
20916
Yakushigaku Zasshi. The Journal Of Japanese History Of Pharmacy
Nippon Yakushi Gakkai
I: 0285-2314
0
20950
Yokufuen Chosa Kenkyu Kiyo. Acta Gerontologica Japonica
Yokufukai
I: 0001-5768
0
20952
Yonago Igaku Zasshi. The Journal Of The Yonago Medical Association
Yonago Medical Association
I: 0044-0558
0
21134
Zasshi Kanazawa Daigaku Igakubu Juzen Igakkai
Kanazawa Daigaku Juzen Igakkai
I: 0022-7226
0
21135
Zasshi. Tokyo Ika Daigaku
Tokyo Medical College
I: 0040-8905
0
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
Revistas científicas (1-281 de 281 resultados)

BASE DE DATOS

¿Sabes donde están
los médicos que más saben?

LIBROS Y CRÉDITOS

ayuda libro centros medicos

Este libro es de alguna manera
tu Vademecum™, PDR™,
Martindale™
de referencia médica.

TU CUENTA

Con una serie de algoritmos
propios clasificamos por orden de importancia
a los centros médicos de cualquier país.

Entra en Medirank

Debes estar registrado para continuar

No soy usuario de Medirank. Quiero mi registro gratuito.


Procesando. Por favor espera un momento

Registro gratuito

El registro gratuito te permite dos búsquedas diarias gratuitamente. Para obtener resultados completos y/o ilimitados hay disponibles diferentes tipos de acceso.

Ya soy usuario de Medirank y quiero acceder

Introduce tu dirección de correo

La contraseña debe tener entre 6 y 15 caracteres

¿Qué es un PACK? y ¿Cuánto cuesta comprar el PACK MediRank™ Centros Médicos 2012-13?

Nuestro PACK contiene:

a) Una copia del libro en papel. Son más de 94.000 registros, o lo que es lo mismo los primeros 20 registros (si a lugar) de cada uno de los conceptos médicos y 4 subdivisiones:

1) Pacientes adultos y especialidad clínica
2) Pacientes adultos y especialidad intervencionista
3) Pacientes pediátricos y especialidad clínica
4) Pacientes pediátricos y especialidad intervencionista

b) Una licencia para acceder al libro online con las mismas características que el libro en papel.

c) Unos créditos para hacer búsquedas completas a todos los registros (660.000 en la web).

d) Suscripción bienal.

PVP de 295 € (IVA y gastos de envío incluídos). Compras de mayor volumen obtienen un descuento.