Revistas científicas

Revistas científicas (1-281 de 281 resultados)
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
795
Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai Shi
Aichi Gakuin Daigaku
I: 0044-6912
1621
Ann Physiol Anthropol
Research Society Of Physiological Anthropology
I: 0287-8429
2208
Arerugi
Nihon Allergy Gakkai
I: 0021-4884
E: 1347-7935
2302
Arukoru Kenkyuto Yakubutsu Ison
Japanese Medical Society Of Alcohol Studies
I: 0389-4118
2935
Biol Sci Space
Japanese Society For Biological Sciences In Space
I: 0914-9201
E: 1349-967X
3054
Biotronics
Biotron Institute Kyushu University
I: 0289-0011
3170
BME
I: 0913-7556
3180
Boei Eisei
Japan National Defense Medical Society
I: 0006-5528
3181
Boei Ika Daigakko Zasshi
Do Daigakko
I: 0385-1796
3481
Brain Nerve
Igaku Shoin
I: 1881-6096
3631
Bulletin Of The Chest Disease Research Institute, Kyoto University
Kyoto Daigaku Kekkaku Kyobu Shikkan Kenkyusho
I: 0009-3378
10493
Chiba Igakkai Zasshi. The Journal Of Chiba Medical Society
Chiba Igakkai
I: 0009-3459
4721
Chirigaku Hyoron
Nihon Chiri Gakkai
I: 0016-7444
4729
Chiryo
I: 0022-5207
4772
Chudoku Kenkyu
Yakugyo Jihosha
I: 0914-3777
4807
Circulation Journal : Official Journal Of The Japanese Circulation Society
Japanese Circulation Society
I: 1346-9843
E: 1347-4820
0
4859
Clinical Calcium
Iyaku (Medicine & Drug) Journal Co Ltd
I: 0917-5857
5329
Congenital Anomalies
Japanese Teratology Society
I: 0914-3505
E: 1741-4520
5928
De; The Journal Of Dental Engeering
Shika Riko Gakkai
I: 0385-0129
6051
Dentisuto = Dentist
Nihon Iryo Bunka Senta
I: 0387-8465
6583
Eisei Shikenjo Hokoku
National Institute Of Hygienic Sciences
I: 0077-4715
6826
Equilib Res
Japan Society For Equilibrium Research
I: 0385-5716
0
7730
Fukuoka Igaku Zasshi = Hukuoka Acta Medica
Kyushu Teikoku Daigaku Igakubu
I: 0016-254X
7731
Fukuoka Shika Daigaku Gakkai Zasshi
Society Of Fukuoka Dental College
I: 0385-0064
7732
Fukushima Igaku Zasshi Fukushima Medical Journal
Fukushima Medical College
I: 0016-2582
7835
Gan No Rinsho. Japan Journal Of Cancer Clinics
Shinohara Pub
I: 0021-4949
7836
Gan To Kagaku Ryoho. Cancer & Chemotherapy
Gan To Kagaku Ryohosha
I: 0385-0684
7838
Gann = Gan
Japanese Cancer Association
I: 0016-450X
7880
Geka Chiryo. Surgical Therapy
I: 0433-2644
7901
Gencho Hiroshima Igaku The Hiroshima Medical Journal
Igakubu Hiroshima Daigaku
7968
Genome Informatics. Workshop On Genome Informatics
Universal Academy Press
I: 0919-9454
8089
Gifu Shika Gakkai Zasshi = The Journal Of Gifu Dental Society
Gifu Shika Gakkai
I: 0385-0072
8616
Hifu Skin Research
Japanese Dermatological Association In Osaka District
I: 0018-1390
8617
Hifu To Hinyo. The Dermatology And Urology
8618
Hifuka Kiyo. Acta Dermatologica
Hifuka Kiyo Henshubu
I: 0065-1176
8619
Hifuka No Rinsho. Rinsho Derma (Tokyo)
Kanehara
I: 0018-1404
8624
Higashi Nihon Shigaku Zasshi
Higashi Nippon Gakuen Daigaku Shigakkai
I: 0910-9722
8635
Hinyokika Kiyo. Acta Urologica Japonica
Editorial Board Of Acta Urologica Japonica
I: 0018-1994
8645
Hiroshima Daigaku Shigaku Zasshi. The Journal Of Hiroshima University Dental Society
Hiroshima Daigaku Shigakkai
I: 0046-7472
8765
Hokenfu Zasshi The Japanese Journal For Public Health Nurse
Igaku Shoin
I: 0047-1844
8767
Hokkaido Shika Ishikai Shi
Hokkaido Shika Ishikai
I: 0073-2915
8814
Horumon To Rinsho. Clinical Endocrinology
I: 0045-7167
8890
Hotetsu Rinsho. Practice In Prosthodontics
Ishiyaku Shuppan
I: 0018-6341
8921
Human Cell : Official Journal Of Human Cell Research Society
Hito Saibo Kenkyukai
I: 0914-7470
E: 1749-0774
9081
Igaku Butsuri : Nihon Igaku Butsuri Gakkai Kikanshi = Japanese Journal Of Medical Physics : An Official Journal Of Japan Society Of Medical Physics
Nihon Igaku Butsuri Gakkai
I: 1345-5354
9082
Igaku Kenkyu. Acta Medica
Kyushu Daigaku Gakubu Hoigaku Kyoshitsunai Daido Gakkan Shuppan Bu
I: 0076-597X
9080
Igaku Medicine
9083
Igaku To Seibutsugaku. Medicine And Biology
Ogata Institute For Medical And Chemical Research
I: 0019-1604
9084
Igakushi Kenkyu Studies On History Of Medicine
Igakushi Kenkyukai
I: 0019-1612
9918
Iryo
Iryo Dokokai
I: 0021-1699
10004
Iyodenshi To Seitai Kogaku
Japanese Society Of Medical Electronics And Biological Engineering
I: 0021-3292
11521
J Nat Hist Mus Inst Chiba
I: 0915-9452
12426
Japanese Circulation Journal
Japanese Circulation Society
I: 0047-1828
E: 1347-4839
12431
Japanese Journal Of Applied Physics
Publication Board Japanese Journal Of Applied Physics
I: 0021-4922
12382
Jibiinkoka
Jibiinkokagaku Kyoshitsu
I: 0386-9679
12384
Jika Shinryo
12386
Jikken Dobutsu. Experimental Animals
Nippon Jikken Dobutsu Kenkyukai
I: 0007-5124
12387
Jikoketsu Yuketsu : Nihon Jikoketsu Yuketsu Gakkai Kaishi = Journal Of Japanese Society Of Autologous Blood Transfusion
Nihon Jikoketsu Yuketsu Gakkai
I: 0915-0188
21271
Jinbun (Nihon Jinbun Kagakkai)
12391
Jinko Mondai Kenkyu. Journal Of Population Problems
Kosei Sho Jinko Mondai Kenkyusho
I: 0387-2793
12392
Jinko Mondai Kenkyusho Nenpo
I: 0449-0339
12393
Jinkogaku Kenkyu
I: 0386-8311
12394
Jinrui Idengaku Zasshi. The Japanese Journal Of Human Genetics
Japan Society Of Human Genetics
I: 0021-5074
12395
Jinruigaku Zasshi. The Journal Of The Anthropological Society Of Nippon
I: 0003-5505
12417
Josai Shika Daigaku Kiyo
Josai Dental University
I: 0301-2662
12418
Josanpu Zasshi = The Japanese Journal For Midwife
Igaku Shoin
I: 0047-1836
10435
Journal Of Cardiography
Japanese Society Of Cardiovascular Sound
I: 0386-2887
10436
Journal Of Cardiography. Supplement
Japanese Society Of Cardiovascular Sound
I: 0386-2887
10437
Journal Of Cardiology
Japanese College Of Cardiology
I: 0914-5087
10438
Journal Of Cardiology. Supplement
Japanese College Of Cardiology
11601
Journal Of Nippon Medical School = Nihon Ika Daigaku Zasshi
Medical Association Of Nippon Medical School
I: 1345-4676
E: 1347-3409
0
11664
Journal Of Oleo Science
Japan Oil Chemists' Society
I: 1345-8957
E: 1347-3352
0
12069
Journal Of Smooth Muscle Research = Nihon Heikatsukin Gakkai Kikanshi
Do Gakkai
I: 0916-8737
0
11196
Journal Of The International College Of Dentists; Japan Section
International College Of Dentists (Japan Section)
I: 0912-1471
12243
Journal Of Uoeh
University Of Occupational And Environmental Health
I: 0387-821X
12449
Jpn J Psychon Sci
Nihon Kiso Shinri Gakkai
I: 0287-7651
12452
Jpn J Thorac Cardiovasc Surg
I: 1344-4964
12489
Kagaku Science
Iwanami Shoten
I: 0022-7625
12490
Kagakushi Kenkyu. Journal Of The History Of Science, Japan
Japan Metereological Agency
I: 0022-7692
12491
Kaibogaku Zasshi. Journal Of Anatomy
Nihon Kaibo Gakkai
I: 0022-7722
12492
Kaiin Dayori. Membership News. Nippon Kontakuto Renzu Gakkai
Japan Contact Lens Association
I: 0374-9851
12494
Kaku Igaku. The Japanese Journal Of Nuclear Medicine
Japanese Society Of Nuclear Medicine
I: 0022-7854
12496
Kanagawa Shigaku. The Journal Of The Kanagawa Odontological Society
Kanagawa Odontological Society
I: 0454-8302
12499
Kango Gijutsu : Nursing Technique
I: 0449-752X
12498
Kango Japanese Journal Of Nursing
Japan Nursing Association
I: 0022-8362
12500
Kango Kenkyu. The Japanese Journal Of Nursing Research
Igaku Shoin
I: 0022-8370
12502
Kango Kyoshitsu. Nursing Classroom
Igaku Shoin
I: 0451-3347
12503
Kango Tenbo
Mejikaru Furendosha
I: 0385-549X
12513
Kansai Daigaku Keizai Ronshu
Kansai Daigaku Keizai Gakkai
I: 0449-7554
12514
Kansenshogaku Zasshi
Japanese Association For Infectious Diseases
I: 0387-5911
12529
Keisei Geka. Plastic & Reconstructive Surgery
I: 0021-5228
12530
Kekkaku : Tuberculosis
Japanese Society For Tuberculosis
I: 0022-9776
12556
Kiseichugaku Zasshi. Japanese Journal Of Parasitology
I: 0021-5171
12558
Kita Kanto Igaku
Kitakanto Medical Society
I: 1343-2826
E: 1881-1191
12656
Kiyo. Reports. Kyoto Daigaku. Kekkaku Kenkyusho
I: 0452-9839
12581
Kobe Daigaku Igakubu Kiyo. Medical Journal Of Kobe University
Kobe University School Of Medicine
I: 0075-6431
12582
Kobe Ika Daigaku Kiyo
Kobe Ika Daigaku
12585
Koku Eisei Gakkai Zasshi
Japanese Society For Dental Health
I: 0023-2831
12586
Kokubyo Gakkai Zasshi
I: 0300-9149
12587
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho Hokoku
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo Kagaku Busshitsu Johoba
I: 1343-4292
12588
Kokusaigaku revyu
I: 0916-2690
12589
Kokyu To Junkan. Respiration & Circulation
Igaku Shoin
I: 0452-3458
12610
Kosei kagaku Jpn J Public Health
12611
Koshu Eisei In Kenkyu Hokoku
I: 0020-3106
12633
Kumamoto Igakkai Zasshi. The Journal Of The Kumamoto Medical Society
Kumamoto Igakkai
I: 0300-919X
12638
Kurinikaru Sutadi
Mejikaru Furendosha
I: 0388-5585
12655
Kyobu Geka. The Japanese Journal Of Thoracic Surgery
Nankodo
I: 0021-5252
12657
Kyoto Daigaku Kokukagaku Kiyo. Bulletin Of Stomatology, Kyoto University
Kyoto Daigaku Kokugekagaku Kyoshitsu
I: 0023-6039
13130
Masui. The Japanese Journal Of Anesthesiology
Nippon Masui Gakki
I: 0021-4892
13541
Meikai Daigaku Shigaku Zasshi = The Journal Of Meikai University School Of Dentistry
Meikai Daigaku Shigakubu
I: 0916-0701
13559
Memai Heiko Igaku
E: 1882-577X
0
13804
Minzoku Eisei Race Hygiene
Kyorin Shoin
I: 0368-9395
E: 1882-868X
13990
Mondai To Kenkyu
I: 0288-7738
14195
Nagasaki Igakkai Zasshi = Nagasaki Medical Journal
Nagasaki Medical Association
I: 0369-3228
14202
Naika Hokan. Japanese Archives Of Internal Medicine
Naika Hokan Kankoki
I: 0021-4809
14201
Naika. Internal Medicine
Nankado
I: 0022-1961
14203
Nakadori Byoin Iho. Nakadori Hospital Medical Bulletin
I: 0389-9411
14222
Nasu Suteshon
Nasu Suteshon
I: 0387-351X
14461
Neurologia Medico-Chirurgica
Japan Neurosurgical Society
I: 0470-8105
E: 1349-8029
0
14661
Nichibunken Newsletter = Nihon Bunka / International Research Center For Japanese Studies
I: 0914-6482
14662
Nichidai Igaku Zasshi
Nihon University Medical Association
I: 0029-0424
14663
Nichidai Koko Kagaku
Nihon Daigaku Matsudo Shigakubu
I: 0385-0145
14691
Nihon Ago Kansetsu Gakkai Zasshi
I M S Kabushiki Kaisha Nihon Ago Kansetsu Gakkai Jimusho
I: 0915-3004
14692
Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi
Japanese Medical Society Of Alcohol And Drug Studies
I: 1341-8963
14693
Nihon Eiyo Shokuryo Gakkai Shi
Nihon Eiyo Shokurko Gakkai
I: 0287-3516
E: 1883-2849
14694
Nihon Hansenbyo Gakkai Zasshi
Nihon Hansenbyo Gakkai (Japanese Leprosy Association)
I: 1342-3681
14695
Nihon Hoigaku Zasshi
I: 0047-1887
14696
Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi
Nihon Hotetsu Shika Gakkai
I: 0389-5386
E: 1883-177X
14730
Nihon Ishigaku Zasshi. Journal Of Japanese History Of Medicine
Nihon Ishigaku Zasshi
I: 0549-3323
14732
Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi = Japanese Journal Of Medical Mycology
Nippon Ishinkin Gakkai
I: 0916-4804
E: 1882-0476
0
14697
Nihon Kango Kagakkai Shi = Journal Of Japan Academy Of Nursing Science
Nihon Kango Kagaku Gakkai
I: 0287-5330
14698
Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi
Do Gakkai
I: 1343-3490
14699
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi
Japan Society Of Chest Diseases
I: 0301-1542
14742
Nihon Naika Gakkai Zasshi. The Journal Of The Japanese Society Of Internal Medicine
Japanese Society Of Internal Medicine
I: 0021-5384
E: 1883-2083
14700
Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi
I: 0911-4300
E: 1349-7413
14701
Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi
Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai
12434
Nihon Sakumotsu Gakkai Kiji
Nihon Sakumotsu Gakkai
I: 0011-1848
14702
Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi = Japanese Journal Of Psychopharmacology
Nihon Shinkei Seishin Yakuri Gakkai
I: 1340-2544
14703
Nihon Sutoma Rihabiriteshon Gakkaishi Journal Of Japanese Society Of Stoma Rehabilitation
Nihon Sutoma Rihabiriteshon Gakkai
I: 0912-0408
14706
Nihonshi Kenkyu
Akitaya
I: 0386-8850
14707
Niigata Igakkai Zasshi. Niigata Medical Journal
Niigata Igakkai
I: 0029-0440
14713
Nippon Byori Gakkai Kaishi
Japanese Pathological Society
I: 0300-9181
14714
Nippon Chokucho Komonbyo Gakkai Zasshi
14715
Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi
Japanese Coloproctological Association
I: 0047-1801
E: 1882-9619
14716
Nippon Densenbyo Gakkai Zasshi
Nippon Desenbyo Gakkai Tokyo
I: 0021-4817
14717
Nippon Eiseigaku Zasshi. Japanese Journal Of Hygiene
Japanese Society For Hygiene
I: 0021-5082
E: 1882-6482
14718
Nippon Funin Gakkai Zasshi
Nihon Funin Gakkai
I: 0029-0629
14719
Nippon Gan Chiryo Gakkai Shi
Nihon Gan Chiryo Gakkai
I: 0021-4671
14720
Nippon Ganka Gakkai Zasshi
Nihon Ganka Gakkai
I: 0029-0203
14721
Nippon Ganka Kiyo
Osaka University Medical School
I: 0015-5667
14722
Nippon Geka Gakkai Zasshi
Nippon Geka Gakkai
I: 0301-4894
14723
Nippon Geka Hokan
Nihon Geka Hokan Henshushitsu
I: 0003-9152
14724
Nippon Heikatsukin Gakkai Zasshi
Nihon Heikatsukin Gakkai
I: 0374-3527
14725
Nippon Hifuka Gakkai Zasshi. The Japanese Journal Of Dermatology
I: 0021-499X
E: 1346-8146
14726
Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi
Japanese Urological Association
I: 0021-5287
14727
Nippon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai
I: 0369-4305
E: 1881-4883
14728
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi
I: 0048-0428
E: 1347-7951
14729
Nippon Ika Daigaku Zasshi
Nippon Ika Daigaku Igakkai
I: 0048-0444
14731
Nippon Ishikai Zasshi. Journal Of The Japan Medical Association
Japan Medical Association
I: 0021-4493
14733
Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho
Oto Rhino Laryngological Society Of Japan
I: 0030-6622
E: 1883-0854
14734
Nippon Jinzo Gakkai Shi
Japanese Society Of Nephrology
I: 0385-2385
14735
Nippon Juigaku Zasshi. The Japanese Journal Of Veterinary Science
Japanese Society Of Veterinary Science
I: 0021-5295
14736
Nippon Ketsueki Gakkai Zasshi : Journal Of Japan Haematological Society
Japan Hematological Society
I: 0001-5806
14737
Nippon Koku Geka Gakkai Zasshi
Nippon Koku Geka Gakkai
I: 0021-5163
14738
Nippon Koshu Eisei Zasshi
I: 0546-1766
14739
Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi
I: 0369-4739
14740
Nippon Kyosei Shika Gakkai Zasshi
Japan Orthodontic Society
I: 0021-454X
14741
Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi
Japan Endocrine Society
I: 0029-0661
14743
Nippon Rai Gakkai Zasshi
Nippon Rai Gakkai
I: 0386-3980
14745
Nippon Rinsho Kekkaku
14744
Nippon Rinsho. Japanese Journal Of Clinical Medicine
Nippon Rinsho Co
I: 0047-1852
14746
Nippon Ronen Igakkai Zasshi. Japanese Journal Of Geriatrics
Japan Geriatrics Society
I: 0300-9173
14747
Nippon Saikingaku Zasshi. Japanese Journal Of Bacteriology
Japanese Society For Bacteriology
I: 0021-4930
E: 1882-4110
14748
Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi
Japanese Obstetrical And Gynecological Society
I: 0300-9165
14749
Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi
Japanese Orthopaedic Association
I: 0021-5325
14750
Nippon Seirigaku Zasshi. Journal Of The Physiological Society Of Japan
Physiological Society Of Japan
I: 0031-9341
14751
Nippon Shika Hyoron
Nippon Shika
I: 0289-0909
14752
Nippon Shika Ishikai Zasshi
Japan Dental Association
I: 0047-1763
14753
Nippon Shika Zairyo Kikai Gakkai Zasshi. The Journal Of The Japan Research Society Of Dental Materials & Appliances
Japan Research Society Of Dental Materials And Appliances
14754
Nippon Shishubyo Gakkai Kaishi
Japanese Organization For Research Of Periodontology
I: 0385-0110
E: 1880-408X
14755
Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi The Japanese Journal Of Gastro-Enterology
Japanese Society Of Gastroenterology
I: 0446-6586
E: 1349-7693
14756
Nippon Shonika Gakkai Zasshi. Acta Paediatrica Japonica
Societas Paediatrica Japonica
I: 0001-6543
14757
Nippon Yakurigaku Zasshi. Folia Pharmacologica Japonica
Nippon Yakuri Gakkai
I: 0015-5691
E: 1347-8397
14758
Nisshin Igaku The Japanese Journal Of Medical Progress
14767
No Shinkei Geka. Neurological Surgery
Igaku Shoin
I: 0301-2603
14768
No To Hattatsu. Brain And Development
Shindan To Chiryosha
I: 0029-0831
14769
No To Shinkei
Igaku Shoin
I: 0006-8969
14822
Noshuyo Byori
Nihon Noshuyo Byori Kenkyukai
I: 0914-8108
15061
Ochanomizu Igaku Zasshi The Ochanomizu Medical Journal
Ochanomizu Medical Society
I: 0472-4674
15127
Okayama Igakkai Zasshi
Medical Association Of Okayama
I: 0030-1558
E: 1882-4528
15171
Onsen Kagaku Journal Of The Balneological Society Of Japan
Balneological Society Of Japan
I: 0030-2821
15325
Osaka Daigaku Shigaku Zasshi The Journal Of Osaka University Dental Society
Osaka Daigaku Shigakkai
I: 0473-4629
15374
Ou Daigaku Shigakushi
Koriyama Shigakkai
I: 0916-2313
16963
Radioisotopes
I: 0033-8303
17126
Rekishigaku Kenkyu
I: 0386-9237
17200
Repura. Leprosy
National Institute For Leprosy Research
I: 0024-1008
18042
Rinsho Biseibutshu Jinsoku Shindan Kenkyukai Shi
Rinsho Biseibutsu Jinsoku Shindan Kenkyukai
I: 0915-1753
18043
Rinsho Byori. The Japanese Journal Of Clinical Pathology
Nihon Rinsho Byori Gakkai
I: 0047-1860
18045
Rinsho Ganka. Japanese Journal Of Clinical Ophthalmology
Igaku Shoin
I: 0370-5579
18046
Rinsho Geka. Journal Of Clinical Surgery
Igaku Shoin
I: 0386-9857
18047
Rinsho Hoshasen. Clinical Radiography
Nihon Igaku Hoshasen Gakkai
I: 0009-9252
18048
Rinsho Ketsueki
Japan Society Of Clinical Hematology
I: 0485-1439
E: 1882-0824
18049
Rinsho Kyobu Geka
Shinko Koeki Isho Shuppanbu
I: 0389-7893
18050
Rinsho Naika Shonika. Internal Medicine And Pediatrics
Igaku Shoin
18051
Rinsho Shika
Rinsho Shika Sha
I: 0035-5488
18052
Rinsho Shinkeigaku
Societas Neurologica Japonica
I: 0009-918X
E: 1882-0654
18053
Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi
Japanese Society Of Periodontists (Do Danwakai)
18156
Rodo Kagaku. The Journal Of Science Of Labour
Institute For Science Of Labour Tokyo
I: 0022-443X
18173
Ronenbyo. Geriatrics
Kanehara
I: 0216-0951
18219
Ryoikibetsu Shokogun Shirizu
18220
Ryumachi
I: 0300-9157
18283
Saishin Igaku. Modern Medicine
Saishin Igaku Sha
I: 0370-8241
18305
Sanfujinka No Jissai. Practice Of Gynecology And Obstetrics
Kanehara Shuppan
I: 0558-4728
18306
Sanfujinka No Shinpo Advances In Obstetrics And Gynecology
Kinki Sanfujinka Gakkai
I: 0370-8446
E: 1347-6742
18310
Sangyo Eiseigaku Zasshi
I: 1341-0725
E: 1349-533X
18311
Sangyo Igaku
Japan Association Of Industrial Health
I: 0047-1879
18332
Sapporo Igaku Zasshi. The Sapporo Medical Journal
Sapporo Ika Daigaku
I: 0036-472X
18586
Seibutsu Kankyo Chosetsu. Environment Control In Biology
Japanese Society Of Environment Control In Biology
I: 0582-4087
18587
Seikagaku. The Journal Of Japanese Biochemical Society
Nippon Seikagakkai
I: 0037-1017
18588
Seikeigeka. Orthopedic Surgery
I: 0030-5901
18589
Seiroka Kango Daigaku Kiyo
I: 0289-2863
18591
Seishin Igaku Kenkyusho Gyosekishu
Institute Of Psychiatry Tokyo
I: 0080-8547
18590
Seishin Igaku. Clinical Psychiatry
I: 0488-1281
18592
Seishin Shinkeigaku Zasshi = Psychiatria Et Neurologia Japonica
Nihon Seishin Shinkei Gakkai
I: 0033-2658
18593
Seitai No Kagaku Science Of The Living Body
Igaku Shoin
I: 0370-9531
18722
Shakai Keizai Shigaku / Shakai Keizai Shigakkai
Shakai Keizai Shigakkai
I: 0038-0113
18736
Shigaku Zasshi
Shigakkai
18735
Shigaku. Odontology; Journal Of Nippon Dental College
Society Of Nippon Dental University
I: 0029-8484
18742
Shika Gakuho. Dental Science Reports
Tokyo Dental College Society
I: 0037-3710
18737
Shika Igaku Dental Medicine
Osaka Odontological Society
I: 0371-0246
18738
Shika Kiso Igakkai Zasshi = Japanese Journal Of Oral Biology
Tokyo Ika Shika Daigaku Shigakubu Kaibogaku Kyoshitsu
I: 0385-0137
18739
Shika Rikogaku Zasshi
Shika Riko Gakki
I: 0583-0273
18740
Shika Zairyo Kikai
I: 0286-5858
18744
Shinkei Kenkyu No Shimpo
Igaku Shoin
I: 0001-8724
18745
Shinrigaku Kenkyu : The Japanese Journal Of Psychology
University Of Tokyo Press
I: 0021-5236
18746
Shinryo
18747
Shiso
Iwanami Shoten
I: 0386-2755
18748
Shiyo. The Journal Of The Tokyo Dental Association
Tokyo To Shika Ishikai
I: 0912-4462
18751
Shokuhin Eiseigaku Zasshi. Journal Of The Food Hygienic Society Of Japan
Food Hygienic Society
I: 0015-6426
E: 1882-1006
0
18752
Shoni Shikagaku Zasshi
I: 0583-1199
18754
Shonika Kiyo. Annales Paediatrici Japonici
Shonika Kyoshitsu Igakubu Kyoto Daigaku
I: 0003-4495
18753
Shonika. Pediatrics Of Japan
Kanehara Shuppan
I: 0037-4121
18755
Showa Igakkai Zasshi
Showa University And Showa Medical Association
I: 0037-4342
18756
Showa Shigakkai Zasshi
Showa University Dental Society
I: 0285-922X
18758
Shujutsu. Operation
Kanehara Shuppan
I: 0037-4423
18989
Sogo Igaku. Medicine
Igaku Shoin
18990
Sogo Kango. Comprehensive Nursing, Quarterly
Gendaisha
I: 0038-0660
19481
Surv World Obstet Gynecol (Jpn)
Igaku No Sekaisha
19559
Tairyoku Eiyo Menekigaku Zasshi
I: 1341-0865
19562
Takamine Kenkyusho Nenpo
19571
Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme
Kyoritsu Shuppan Co
I: 0039-9450
12430
The Japanese Journal Of Antibiotics
Japan Antibiotics Research Association
I: 0368-2781
12436
The Japanese Journal Of Experimental Medicine
Institute Of Medical Science The University Of Tokyo
I: 0021-5031
12447
The Japanese Journal Of Physiology
Physiological Society Of Japan
I: 0021-521X
E: 1881-1396
10199
The Journal Of Antibiotics. Ser. B
Japan Antibiotics Research Association
I: 0447-8991
12001
The Journal Of Reproduction And Development
Japanese Society Of Animal Reproduction
I: 0916-8818
E: 1348-4400
0
12220
The Journal Of Toxicological Sciences
I: 0388-1350
E: 1880-3989
0
19832
Toho Igakkai Zasshi. Journal Of The Medical Society Of Toho University
Toho University Medical Society
I: 0040-8670
19833
Tohogaku
I: 0495-7199
19834
Tohoku Igaku Zasshi
Tohoku Igakkai
I: 0040-8700
19836
Tohoku Shika Daigaku Gakkai Shi
Deo Gekkai
I: 0385-0161
19840
Tokyo Igaku. The Tokyo Journal Of Medical Sciences
Tokyo Igaku
I: 0285-6131
19841
Tokyo Iji Shinshi The Tokyo Medical Journal
19842
Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho Hokoku
Tokyo Medical And Dental University
I: 0082-4739
19843
Tokyo Jikeikai Ika Daigaku Zasshi
Jikei University School Of Medicine
I: 0375-9172
19844
Tonan Ajia Kenkyu
I: 0563-8682
19893
Toyoshi Kenkyu
I: 0386-9059
20090
Tsukuba Daigaku Jinbun Chirigaku Kenkyu
I: 0386-0183
20091
Tsurumi Shigaku. Tsurumi University Dental Journal
Tsurumi Daigaku Shigakkai
I: 0385-020X
20142
Uchu Koku Kankyo Igaku
Nippon Uchu Koku Kankyo Igakkai
I: 0387-0723
20152
Uirusu. Journal Of Virology
Society Of Japanese Virologists
I: 0042-6857
20511
Virus
20641
Way
Dentaru Risachi Intanashonaru
I: 0386-1449
20913
Yakubutsu Seishin Kodo
Seishin Yakuri Kenkyukai
I: 0285-5313
20914
Yakugaku Kenkyu
20915
Yakugaku Zasshi : Journal Of The Pharmaceutical Society Of Japan
Pharmaceutical Society Of Japan
I: 0031-6903
E: 1347-5231
0
20916
Yakushigaku Zasshi. The Journal Of Japanese History Of Pharmacy
Nippon Yakushi Gakkai
I: 0285-2314
20950
Yokufuen Chosa Kenkyu Kiyo. Acta Gerontologica Japonica
Yokufukai
I: 0001-5768
20952
Yonago Igaku Zasshi. The Journal Of The Yonago Medical Association
Yonago Medical Association
I: 0044-0558
21134
Zasshi Kanazawa Daigaku Igakubu Juzen Igakkai
Kanazawa Daigaku Juzen Igakkai
I: 0022-7226
21135
Zasshi. Tokyo Ika Daigaku
Tokyo Medical College
I: 0040-8905
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
Revistas científicas (1-281 de 281 resultados)

BASE DE DATOS

¿Sabes donde están
los médicos que más saben?

LIBROS Y CRÉDITOS

ayuda libro centros medicos

Este libro es de alguna manera
tu Vademecum™, PDR™,
Martindale™
de referencia médica.

TU CUENTA

Con una serie de algoritmos
propios clasificamos por orden de importancia
a los centros médicos de cualquier país.

El acceso a Medirank es abierto, y no es necesaria una cuenta para acceder a nuestra base de conocimientos.

Entra en Medirank

Debes estar registrado para continuar

No soy usuario de Medirank. Quiero mi registro gratuito.


Procesando. Por favor espera un momento

Registro gratuito

El registro gratuito te permite dos búsquedas diarias gratuitamente. Para obtener resultados completos y/o ilimitados hay disponibles diferentes tipos de acceso.

Ya soy usuario de Medirank y quiero acceder

Introduce tu dirección de correo

La contraseña debe tener entre 6 y 15 caracteres

¿Qué es un PACK? y ¿Cuánto cuesta comprar el PACK MediRank™ Centros Médicos 2012-13?

Nuestro PACK contiene:

a) Una copia del libro en papel. Son más de 94.000 registros, o lo que es lo mismo los primeros 20 registros (si a lugar) de cada uno de los conceptos médicos y 4 subdivisiones:

1) Pacientes adultos y especialidad clínica
2) Pacientes adultos y especialidad intervencionista
3) Pacientes pediátricos y especialidad clínica
4) Pacientes pediátricos y especialidad intervencionista

b) Una licencia para acceder al libro online con las mismas características que el libro en papel.

c) Unos créditos para hacer búsquedas completas a todos los registros (660.000 en la web).

d) Suscripción bienal.

PVP de 295 € (IVA y gastos de envío incluídos). Compras de mayor volumen obtienen un descuento.